Soutěžní akce “ Vyhraj sluchátka s Fidorkou!“

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále též jen „pořadatel”)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 137/16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále též jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže:

1. Soutěž probíhá v termínu 1. 9. 2020 – 30. 9. 2020 (dále též jen „doba konání soutěže“) na území České republiky s využitím mobilní aplikace FIDORKA, která je zdarma ke stažení na adrese https://www.vykutalenarostarna.cz/mobilni-aplikace

III. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále též jen „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

1. Účastníci soutěže musí mít nainstalovanou mobilní aplikaci FIDORKA (dále též „soutěžní aplikace“) a aktivní přístup přístroje, na něm je soutěžní aplikace naistalována, k Internetu.

Soutěžící se do soutěže zapojí následovně:

Zakoupí si výrobek zn. Fidorka.

Pomocí soutěžní aplikace soutěžící naskenuje obal výrobku Fidorka. Bude se přitom řídit konkrétními pokyny uvedenými v soutěžní aplikaci.

Po naskenování výrobku se soutěžícímu přehraje soutěžní úkol (soutěžní zvuk). Soutěžící má za úkol tipovat, o jaký zvuk se jedná.

Svoji odpověď (soutěžní tip) soutěžící vepíše svými slovy do aplikace a odešle. Postupuje přitom podle konkrétních pokynů v soutěžní aplikaci.

Soutěžící si může soutěžní zvuk přehrávat neomezeně (počet přehrání není omezen), a to vždy naskenováním výrobku zn. Fidorka pomocí soutěžní aplikace, a vždy může znova tipovat, o jaký zvuk se jedná.

Soutěžní zvuk bude pouze jeden, tj. při naskenování jakéhokoliv výrobku zn. Fidorka pomocí soutěžní aplikace se přehraje vždy jeden a ten samý zvuk.

Účastník soutěže tak může po dobu konání soutěže pomocí soutěžní aplikace vložit a odeslat neomezené množství soutěžních tipů, avšak do soutěže bude zařazen pouze jeho poslední odeslaný tip.

Výherce bude o získání výhry informován po skončení soutěže prostřednictvím soutěžní aplikace a pomocí soutěžní aplikace mu budou předány instrukce k předání výhry. Vzhledem k tomu musí mít soutěžící nainstalovanou soutěžní aplikaci až do minimálně 15. 10. 2020. V případě, že uživatel aplikaci odinstaluje, nemá nárok na případnou výhru.

2. Po skončení soutěže (nejpozději do 5 dnů) bude vylosováno 100 výherců, a to z těch soutěžících, kteří správně uhodli, o jaký soutěžní zvuk se jedná, nebo jejich tip bude nejblíže správné odpovědi, což jsou oprávněni rozhodnout a posoudit dle svého výlučného uvážení pořadatel a organizátor. V případě menšího počtu správných odpovědí než 100 bude vylosován zbylý počet výherců z nejvíce originálních, vtipných odpovědí, což jsou oprávněni posoudit a rozhodnout dle svého výlučného uvážení pořadatel a organizátor.

3. Výherce kontaktujeme napřímo přes oznámení v mobilní aplikaci do 5 dnů od ukončení soutěže. V oznámení dostane výherce instrukce k doručení výhry. Po obdržení instrukce dodá výherce informace obsahující: jméno, příjmení, adresu, telefon a unikátní kód, který bude vygenerován mobilní aplikací. Tento unikátní kód bude součástí oznámení o výhře. Tyto informace a kód výherce zašle na e-mailovou adresu fidorka@friendlymail.cz.

4. Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru.

5. Výherci budou následně (nejpozději do 15.10. 2020) zveřejněni v soutěžní aplikaci v sekci „Novinky ze světa Fidorky“ anonymizovanou formou: křestní jméno, první písmeno příjmení a obec.

6. Každý výherce získá sluchátka 1 kus JBL Tune 500BT v jedné ze 3 barev: modrá nebo černá nebo bílá.

7. Výhry budou výhercům odeslány do 2 týdnů od ukončení soutěže na adresu, kterou oznámí přes emailovou adresu fidorka@friendlymail.cz dle instrukcí v oznámení o výhře. Pokud výherce nezašle informace o korespondenční adrese včetně unikátního kódu do 5 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch pořadatele, stejně tak propadají výhry, které budou vráceny jako nedoručené.

V. Zpracování osobních údajů

1. Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefon (dále též jen „Údaje“), a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům, ověření dodržování pravidel soutěže.

2. Správcem Údajů je pořadatel. Organizátor je zpracovatelem Údajů.

3. Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

4. Údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů pořadatele, organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže, ověření dodržování pravidel soutěže.

5. Poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené na tom, že soutěžící se zpracováním Údajů souhlasí. Avšak poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své Údaje v požadovaném rozsahu. Bez toho není možné se této soutěže účastnit. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých Údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.

6. Pokud soutěžící nesouhlasí se zpracováním poskytnutých Údajů či má proti němu námitky, případně požaduje jejich výmaz, může tak učinit pomocí zprávy zaslané na adresu: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00 nebo na e-mail: info@friendlymail.cz.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a/nebo organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže či za účelem ověřování a vymáhání dodržování pravidel této soutěže.

7. Doba zpracování osobních údajů je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit na adrese: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00 nebo na e-mailu info@friendlymail.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Údajům a právo na opravu svých Údajů, blokování nesprávných Údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování Údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost Údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování Údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz Údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že nesouhlasí se zpracováním Údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že Údajů byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že Údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost Údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí Údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a/nebo organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování.

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování odporuje pravidlům mobilních aplikací.

3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit Pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

4. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (zprávy v aplikaci, e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře ani za doručení poštovní zásilky zaslané prostřednictvím doručovatele, kterou bude zasílána samotná výhra.

5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení (dle vlastního uvážení) splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži či dle svého uvážení s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

6. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Apple či Google. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Apple či Google, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

V Praze dne 12. srpna 2020