Intro: Soutěžní akce “Vykutálené rivalky“

Soutěžní pravidla

1. Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem “ Vykutálené rivalky “ (dále jen jako „soutěž“) je realizována v termínu 1. 4. 2017 (00:01) – 20. 12. 2017 (23:59) (dále též „doba trvání soutěže“) na území České a Slovenské republiky.

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

3. Mechanika

Soutěž proběhne na internetových stránkách www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk v devíti soutěžních kolech. Soutěžící se do soutěže zapojí hlasováním pro jednu z pěti Fidorek, vyplněním svého emailu, zaškrtnutím pole se souhlasem s těmito pravidly a odesláním do soutěže. Teprve takto odeslaný hlas je platný a zařazený do soutěže. Účastník může v průběhu jednoho soutěžního kola hlasovat z jedné e-mailové adresy pouze jednou.

Organizátor soutěže vylosuje 10 výherců z hlasů došlých v daném soutěžním kole, a to  nejpozději do 5 dnů od ukončení daného soutěžního kola. Jména výherců zveřejní na internetové adrese www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk.

4. Výhry

5. Výherci

Výherci budou o svých výhrách informováni prostřednictvím e-mailové zprávy nejpozději do 5 dnů od ukončení příslušného soutěžního kola.

Výherci budou vyzváni k zaslání korespondenční adresy. Na základě pravdivě poskytnutých informací bude výhra odeslána poštou nejpozději do 30-ti dnů od obdržení informace o korespondeční adrese. Pokud výherce nezašle informace o korespondenční adrese do 5 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch pořadatele, stejně tak propadají výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout a jeho výhra propadá ve prospěch pořadatele.

6. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Udělením svého souhlasu s pravidly soutěže po vstupu na internetovou adresu www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk účastník současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu (i) společnosti Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, IČO 01435485 jako správci pro účely provedení soutěže, a dále (ii) společnosti Friendly s.r.o., IČ 03819141 jako zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího provádění, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán na dobu 5 let od udělení souhlasu.

V souladu s § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., dále též správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Subjekt údajů má dle zákona dále právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Požádá-li subjekt údajů v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Poskytnutí osobních údajů je činěno na dobrovolné bázi a subjekt údajů může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v projektu. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:

7. Soutěžní hlas

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost přidání hlasu do soutěže v jednom daném okamžiku v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně soutěžícího ani na straně pořadatele, organizátora nebo jiných spolupracujících třetích osob, také neprovádí žádné neoprávněné zálohy dat umístěných mimo aplikaci a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli dat v kontextu se soutěží.

8. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.vykutalenarostarna.cz a nebo www.vykotulanesibalstvo.sk

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

V Praze dne 30. března 2017