Intro: Soutěžní akce “Fidorka na horách“

Soutěžní pravidla

I. Pořadatel a organizátor soutěže

II. Termín a místo konání soutěže:

(dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenska v prostředí sítě Instagram (@fidorka).

Promo akce probíhá v těchto lyžařských střediscích, kde si bude možné zapůjčit maketu Fidorky a vyfotit se s ní do soutěže.

1. kolo

10. 2. 2018 od 9:00 – 15:30

10. 2. 2018 od 9:00 – 15:30

Lyžařská střediska pro další soutěžní kola budeme průběžně doplňovat do pravidel soutěže a aktualizovat na webu www.vykutalenarostarna.cz nebo www.vykotulanesibalstvo.sk

III. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

1. Do soutěže se soutěžící zapojí nahráním fotografie sebe makety Fidorky (kterou poskytne promo tým na daném místě viz. II./1) na svůj veřejný Instagramový profil a přidáním soutěžních hashtagů #fidorkanahorach a #fidorka.

2. Po skončení soutěžního kola (nejpozději do 3 dnů) vybere odborná porota složená ze zástupců pořadatele tři fotografie, které vyhodnotila jako nejzajímavější a nejlépe splňující zadání. V úvahu se bere i estetická stránka a kvalita fotografie.

3. Výherci budou vyhlášeni v komentáři pod soutěžním příspěvkem a obeznámeni o výhře zprávou přes Instagram Direct do tří dnů od skončení soutěžního kola. Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru. Může však vložit více příspěvků a tím si zvýšit šanci na výhru.

4. Každý výherce získá karton Fidorek (30 kusů Fidorek – Hořká s citronovou příchutí 30g).

5. V každém soutěžním kole vybereme 5 výherců, celkem tedy 20 výherců.

6. Výhry budou výhercům odeslány do 2 týdnů od ukončení soutěže na adresu, kterou oznámí pořadateli přes Instagram Direct. Pokud výherce nezašle informace o korespondenční adrese do 5 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch pořadatele, stejně tak propadají výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené.

Označením fotografie soutěžními hashtagy souhlasí soutěžící s případným uveřejněním své fotografie na Instagramovém účtě pořadatele, a to zdarma, bez časového, územního či jiného omezení. Za případné užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

1. Soutěžící publikováním fotografie se soutěžními # dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefon (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže, a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher.

2. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, účastník má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (zasláním oznámení na adresu sídla pořadatele nebo na e-mail: info@friendlymail.cz) a že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na vysvětlení a právo na opravu, doplnění těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností pořadatele ve smyslu tohoto zákona. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vstoupí v účinnost v okamžiku jeho doručení pořadateli a pokud je souhlas odvolán před skončením soutěže, bude to mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, pokud bylo odvolání souhlasu doručeno předtím, než byla účastníkovi výhra odeslána.

3. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu) v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

VII. Závěrečná ustanovení:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram či Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram či Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo (fotografie), je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

5. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu nebo poštovní zásilky), kterým bude zasílána informace o výhře.

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 6. února 2018